True Human Resource  
Behovet av rationell Human Capital Management (HCM)
För att framgångsrikt kunna konkurrera och möta kundernas nya krav är det viktigt att snabbt kunna anpassa sig till nya villkor.

Vill man skapa de bästa möjliga förutsättningar att kunna bedriva sin verksamhet både idag och i framtiden, innebär det att den typiska chefen eller ledaren måste ta sitt personalansvar, dvs se till att varje medarbetare har rätt kompetens i förhållande till de aktuella behoven.

En fungerande modell för strategisk kompetensförsörjning är en förutsättning för att framgångsrikt kunna leda och framför allt utveckla konkurrensutsatt verksamhet.

Smidigt verktyg för kompetensinventering, kompetenskrav och kompetensanalys
Som chef har du tillgång till högkvalitativ information vilket underlättar utövandet av ett äkta personalansvar med tonvikt på strategisk kompetensutveckling.
Ledningen och personalfunktionen får en övergripande bild tack vare överskådligt sammanställd information och kraftfulla analysmöjligheter.
Personalen är en tillgång vars användning och utveckling bör leda till att i högsta möjliga grad stärka den egna verksamheten.
Lösningen
För att klara av det behövs lättillgänglig information om den egna personalens kompetens och potential.

Med tydliga kompetenskrav och allmänt tillgängliga kompetensbedömningar stärks också insikten om och i förlängningen motivationen för att den egna utvecklingen sker i överensstämmelse med verksamhetens behov.

Det här synsättet resulterar snabbt i en mer kompetent och effektiv personal. Med det följer snart också nöjdare kunder.
Fokus på verksamhetens behov
Gemensamma mål
gemensamma mål Verktyget låter dig även följa upp att individens och avdelningens mål överensstämmer med verksamhetsmålen